In this Tuesday, Jan. 29, 2013 file photo, Beitar Jerusalem F.C. soccer supporters watch a State Cup soccer match against Maccabi Umm al-Fahm F.C. at the Teddy Stadium in Jerusalem. Israeli police say they have arrested dozens of members of an extremist soccer fans' group. Police spokeswoman Luba Samri said on Tuesday, July 26, 2016 that 56 suspected members of the "La Familia" group of Beitar Jerusalem fans were arrested in an overnight raid. (AP Photo/Bernat Armangue, File) 


===================================
úîåðåú ñøè äãå÷å-éùøàìé:

èäåøä ìòã

===================================
äáçéøä äøùîéú – Toronto Int'l Film Festival; Zurich Film Festival; IDFA; Doc NYC; Chicago Int'l Film Festival; ôøñé äáéîåé åäòøéëä äèåáéí áéåúø – ôñèéáì éøåùìéí 2016;
===================================

áéú"ø éøåùìéí äéà ìà ø÷ ÷áåöú ëãåøâì éùøàìéú; äéà îåùâ, àéé÷åï, øòéåï. áéú"ø äéà ä÷áåöä äôåôåìøéú áéùøàì, åäéçéãä áìéâú äòì ùîòåìí ìà äçúéîä ùç÷ï òøáé. 
áúçéìú òåðú äëãåøâì 2012/2013 èéôñä ä÷áåöä ìöîøú ìéâú äòì, àìà ùàæ äåãéò áòì ä÷áåöä, äàåìéâøê äøåñéÎéùøàìé àø÷ãé âàéãî÷, òì öéøåó ùðé ùç÷ðéí îåñìîéí îö'ö'ðéä. áåàí äöéú àú ä÷îôééï äâæòðé áéåúø ùðøàä áúåìãåú äëãåøâì äî÷åîé, ùøéñ÷ àú ä÷áåöä, òì äîâøù åîçåöä ìå. 
"èäåøä ìòã" îáéà àú ñéôåøä ùì àçú äòåðåú äãøîèéåú áäéñèåøéä ùì îåòãåï äôàø äéøåùìîé. æä âí ñéôåø ìà ø÷ òì ëãåøâì, àìà òì ôåìéèé÷ä, ëñó, åæäåú –ñéôåøä ùì äçáøä äéùøàìéú, åùì ëåçä ääøñðé ùì äâæòðåú.

áéîåé åúñøéè: îàé *** Local Caption *** èäåøäìòã
úîåðåú ôø÷é äñãøä:

äàðèåîéä ùì âøéé
òåðä 13
(òåðú 2016 - 2017)

òåðä 13 - ôø÷ 13

 *** Local Caption *** äàðèåîéäùìâøééò13ô13
SO MANY STINGRAYS — In "Finding Dory," memories of her past are sparked for forgetful blue tang Dory when a stingray migration whizzes by her. Featuring the voices of Ellen DeGeneres, Albert Brooks, Ed O'Neill, Kaitlin Olson, Ty Burrell, Eugene Levy and Diane Keaton, “Finding Dory” swims into theaters June 17, 2016. ©2016 Disney•Pixar. All Rights Reserved. 

úîåðåú ñøè äàðéîöéä: 

îåöàéí àú ãåøé

àøä"á, 2016

 *** Local Caption *** îåöàéíàúãåøé
In this Tuesday, Jan. 29, 2013 file photo, Beitar Jerusalem F.C. soccer supporters watch a State Cup soccer match against Maccabi Umm al-Fahm F.C. at the Teddy Stadium in Jerusalem. Israeli police say they have arrested dozens of members of an extremist soccer fans' group. Police spokeswoman Luba Samri said on Tuesday, July 26, 2016 that 56 suspected members of the "La Familia" group of Beitar Jerusalem fans were arrested in an overnight raid. (AP Photo/Bernat Armangue, File) 


===================================
úîåðåú ñøè äãå÷å-éùøàìé:

èäåøä ìòã

===================================
äáçéøä äøùîéú – Toronto Int'l Film Festival; Zurich Film Festival; IDFA; Doc NYC; Chicago Int'l Film Festival; ôøñé äáéîåé åäòøéëä äèåáéí áéåúø – ôñèéáì éøåùìéí 2016;
===================================

áéú"ø éøåùìéí äéà ìà ø÷ ÷áåöú ëãåøâì éùøàìéú; äéà îåùâ, àéé÷åï, øòéåï. áéú"ø äéà ä÷áåöä äôåôåìøéú áéùøàì, åäéçéãä áìéâú äòì ùîòåìí ìà äçúéîä ùç÷ï òøáé. 
áúçéìú òåðú äëãåøâì 2012/2013 èéôñä ä÷áåöä ìöîøú ìéâú äòì, àìà ùàæ äåãéò áòì ä÷áåöä, äàåìéâøê äøåñéÎéùøàìé àø÷ãé âàéãî÷, òì öéøåó ùðé ùç÷ðéí îåñìîéí îö'ö'ðéä. áåàí äöéú àú ä÷îôééï äâæòðé áéåúø ùðøàä áúåìãåú äëãåøâì äî÷åîé, ùøéñ÷ àú ä÷áåöä, òì äîâøù åîçåöä ìå. 
"èäåøä ìòã" îáéà àú ñéôåøä ùì àçú äòåðåú äãøîèéåú áäéñèåøéä ùì îåòãåï äôàø äéøåùìîé. æä âí ñéôåø ìà ø÷ òì ëãåøâì, àìà òì ôåìéèé÷ä, ëñó, åæäåú –ñéôåøä ùì äçáøä äéùøàìéú, åùì ëåçä ääøñðé ùì äâæòðåú.

áéîåé åúñøéè: îàé *** Local Caption *** èäåøäìòã
16
PRISON BREAK:  in PRISON BREAK premiering on FOX. Cr: FOX. © 2017 FOX Broadcasting Co. 

úîåðåú äñãøä:

ðîìèéí - 2017

ñãøú ääîùê ìðîìèéí
(òåðä 5)
 *** Local Caption *** ðîìèéí2017
ðîìèéí2017ò1ô0
ðîìèéíò5ô0
ðîìèéí5 ðîìèéíòåðä5
Copyright
Artwork © 2017 Fox and its related entities.  All rights reserved.
Motion Picture © 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation.  All rights reserved.
Photographs © 2017 Fox and its related entities.  All rights reserved.